اگه امشب سرسجاده سبزدل مهربونت لرزیدوقطره اشکی گوشه چشمای پاکت رو نمناک کردبه یادماهم دستی به آسمون بلندکن شایدخدابه حرمت نفس آسمونی فرشته های زمینش گوشه چشمی هم به ما بندازه .التماس دعا.

دسته ها : پیامک
چهارشنبه نهم 2 1388
X